pátek 11. srpna 2017

Druhá pěší slaví narozeniny, pomozme jí společně s důstojnou oslavou!

Americká 2. pěší divize, která v květnu 1945 osvobozovala Plzeňsko, slaví velké kulaté narozeniny. A my jí v tom pomáháme. Pomozte také!

V letošním roce slaví americká 2. pěší divize „Indianhead“ kulaté 100. výročí svého zformování, které proběhlo v říjnu roku 1917 ve francouzském Bourmontu. Nejenom k tomuto výročí divize připravuje náš spolek spolu s dalšími partnery rozsáhlé aktivity mnoha forem, které budeme postupně představovat a na kterých také vedeme aktivní spolupráci přímo s „2nd Indianhead Division Association“, tedy americkou organizací sdružující válečné veterány a bývalé příslušníky této slavné divize, která přinesla v květnu 1945 rovněž svobodu do mnoha západočeských obcí. Právě zmíněná veteránská organizace chystá letos ve dnech 13. až 16. září velké výroční setkání všech žijících veteránů divize a oslavu 100. výročí zformování. A i vy můžete pomoci s organizací této akce. Jistě se nyní ptáte jak.

Vzhledem k tomu, že tato veteránská organizace je stejně jako my neziskového charakteru, hledá proto partnery a dobrovolníky, kteří by jí pomohli s financováním celé akce, a to především za účelem uhrazení nákladů pro zajištění možnosti, co nejširší účasti všech veteránů (zajištění jejich dopravy, ubytování, občerstvení atd.). Za tímto účelem byla zřízena dobrovolná finanční sbírka na speciálním webovém portálu GoFundMe, kam lze zaslat finanční dar jakékoliv výše. Pokud i vy chcete podpořit svým příspěvkem tuto akci, můžete tak učinit skrze tento odkaz: https://www.gofundme.com/2rnes24 (Platba je vedena skrze klasický internetový převod za pomoci platební karty).

Členové asociace budou rádi za jakoukoliv, byť symbolickou částku, kterou podpoříte jejich nemalé úsilí. Budeme rovněž rádi, pokud nám pomůžete tuto výzvu dále rozšířit nejenom mezi vojensko-historickou komunitu. 

Předem děkujeme za pomoc.


-------------------------------- English --------------------------------


This year, the US 2nd Infantry division „Indianhead“ celebrates the 100th Anniversary Jubilee of its formation, which took place in the French Bourmont in October 1917. Not only for this Anniversary, has our club - with other partners - prepared wide range of activities of many forms which we will gradually present. We keep an active cooperation in these activities directly with the „2nd Indianhead Division Association“, that means the American organization bringing together military veterans and former members of this famous division, which also brought freedom to many West Bohemian towns in May 1945. This mentioned particular veteran organization is planning a big national reunion of all living division veterans and the celebration of the 100th Anniversary of its formation from September the 13th till September the 16th. And even you can help with this event organization. Sure, you may ask how.

Taking into consideration, this veteran organization - and our club as well - is of nonprofit basis, it searches partners and volunteers who would help them with this event funding, primarily the cost payment in order to ensure the veteran participation as wide as possible. (Arranging the transport, accommodation, refreshment etc.) For this purpose a voluntary collection was set up on special web gateway GoFundMe, where it is possible to send a donation of any amount to. If even you want to support with your donation this event, you can do it by using this link: https://www.gofundme.com/2rnes24 (the payment is made through a classic internet transfer using a credit card).

The Association members will be happy for any, even though symbolic amount; you would support their considerable effort. We will also be happy if you can help us to spread this appeal not only among the military-historical community. 

Thank you in advance for your help.(PT)

Žádné komentáře:

Okomentovat